Gevaarlijke goederentransport

Onder het vervoer van gevaarlijke goederen en stoffen verstaan we alles wat een gevaar kan vormen voor mens, dier of milieu. Hier valt van alles onder zoals bijvoorbeeld vuurwerk, chemicaliën, accu's, verf en olieproducten. Logischerwijs zijn er strenge eisen verbonden aan het vervoer van gevaarlijke stoffen. In dit artikel gaan we in op de verschillende soorten gevaarlijke stoffen en de wet- en regelgeving. Als u gevaarlijke stoffen wenst te vervoeren raden wij aan uw huiswerk goed te doen. Dat wil zeggen, zorg ervoor dat u weet aan welke regels u moet voldoen voor de verpakking en ga met een gekwalificeerd bedrijf in zee dat beschikt over de juiste papieren.

Wetgeving voervoer gevaarlijke stoffen en goederen

In Nederland zijn de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen opgenomen in de Wet vervoer gevaarlijk stoffen (WVGS). Hierin staan de extra maatregelen die gelden in Nederland als aanvulling op de Europese regels. De WVGS bestaat uit:

 1. Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) als aanvulling op Europese Accord relatif au transport des marchandises dangereuses par route (ADR)
 2. De Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen (VSG)  als aanvulling op het Europes Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)
 3. Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen (VBG) als aanvulling op de Europese Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures (ADN)
Soort transportEuropese wetgevingAanvullende Nederlandse wetgeving
WegtransportADR (PDF-bestand)VLG (link naar de wet)
SpoortransportRID (PDF-bestand)VSG (link naar de wet)
WatertransportADN (PDF-bestand)VBG (link naar de wet)

Wie even een blik werpt op de wetgeving, ziet dat deze zeer uitgebreid is. Gelukkig kan het juiste transportbedrijf u meestal helpen wat er noodzakelijk is voor het vervoeren van de uw gevaarlijke stoffen.

Soorten gevaarlijke stoffen, classificatie en nummers

ADR-gevarenklassen

Gevaarlijke stoffen worden onderverdeeld in negen verschillende klassen (en subklassen), dit zijn de ADR-gevarenklassen. Bij deze klassen hoort een label (gevaarsetiket). Dit etiket is verplicht bij het transport over de weg.

De negen hoofdklassen zijn:ADR-etiket

 1. Ontplofbare stoffen en voorwerpen
 2. Gassen
 3. Brandbare vloeistoffen
 4. Brandbare vaste stoffen
 5. Oxiderende stoffen
 6. Giftige en infectueuze stoffen
 7. Radioactieve stoffen
 8. Bijtende stoffen
 9. Diverse gevaarlijke stoffen

De onderstaande tabel kunt u uitklappen voor alle subklassen en het bijbehorende label.

Gevaarsidentificatienummer (GEVI) en het stofidentificatienummer van de Verenigde naties (UN-nummer)

Boven de streep staat het GEVI-nummer en onder de streep het UN-nummer

Naast de ADR-gevarenklassen bestaat er het gevaarsidentificatienummer (GEVI). Dit nummer geeft naast de klasse ook de mate van het gevaar aan. Het eerst nummer komt altijd overeen met de ADR gevarenklasse. Als het tweede cijfer hetzelfde is als het eerste cijfer dan geeft dit aan dat het gevaar groter is. Bijvoorbeeld 30 geeft aan dat het gaat om een brandbare vloeistof en 33 geeft aan dat het gaat om een zeer brandbare stoffen. Het GEVI nummer dient altijd op een oranje label te staan in combinatie met het stofidentificatienummer (UN-nummer) van de Verenigde Naties. Hier staat het GEVI nummer altijd boven de streep en het UN-nummer onder de streep. Voor iedere gevaarlijke stof bestaat er een apart UN nummer, dat altijd bestaat uit 4 cijfers. In de praktijk komt dat er op neer dat er duizenden UN nummers zijn. Voor benzine is dat bijvoorbeeld 1203. Als u de onderstaande tabel uitklapt ziet u een overzicht van de mogelijke GEVI nummers.

Er zijn zeer veel verschillende UN-nummers, ook wel stofidentificatienummer genoemd. Ieder UN nummer is gekoppeld aan een GEVI nummer. In onze database met UN-nummers staan alle UN-nummers en de daarbij behorende GEVI-nummers.