Algemene voorwaarden van Transportscanner.nl / Jaques & Kik BV

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Klant. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1.          Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis:

Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden van Jaques & Kik BV;

Dienst een dienst die op de Website aangeboden wordt door Jaques & Kik BV;

Inloggegevens de combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het plaatsen van een bestelling op de Website;

Klant de rechtspersoon die op de Website een bestelling plaatst; Jaques & Kik BV de besloten vennootschap Jaques & Kik BV, gevestigd en kantoorhoudende te (1017BZ) Amsterdam aan Herengracht 420;

Overeenkomst de overeenkomst tussen Klant en Jaques & Kik BV die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant de Dienst bij Jaques & Kik BV koopt;

Privacy Statement de privacyverklaring van Jaques & Kik BV, die te vinden is op de Website;

Website de website van Jaques & Kik BV, waarop de Dienst wordt aangeboden;

Artikel 2.          Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Jaques & Kik BV op de Website, het gebruik van de Website en op elke via de Website tot stand gekomen Overeenkomst. Jaques & Kik BV kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan Klant de Dienst niet meer bestellen. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. Jaques & Kik BV wijst deze uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3.          Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden. Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door Jaques & Kik BV nog onverwijld na een bestelling worden herroepen. Jaques & Kik BV is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.

Artikel 4.          Gebruik en beschikbaarheid van de Website

Jaques & Kik BV garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is. Tijdens het bestelproces kan de Klant Inloggegevens opgeven. Wanneer de Klant Inloggegevens opgeeft, staat hij er tegenover Jaques & Kik BV voor in en is hij er zelf verantwoordelijk voor dat i) de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn Inloggegevens wordt gemaakt. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant Jaques & Kik BV daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens. Jaques & Kik BV behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website.

Artikel 5.          Prijs en betaling

Een Basic abonnement met bedrijfsvermelding is altijd kosteloos. De vermelde prijs van de Dienst is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven. BTW is niet inbegrepen in de vermelde prijs. Op de Website zal zoveel mogelijk melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden. Als de Klant niet tijdig betaalt of Jaques & Kik BV niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of Jaques & Kik BV een nadere aanmaning stuurt. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan Leverancier de vordering uit handen geven. In dat geval komen door Jaques & Kik BV gemaakte kosten voor rekening van Klant welke worden begroot op 15% van de hoofdsom, dan wel de daadwerkelijke kosten indien deze hoger zijn.

Artikel 6.          Levering

Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.

Artikel 7.          Privacy

Bij het bezoeken van de Website en bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden (persoons)gegevens aan Jaques & Kik BV verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van Jaques & Kik BV en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 8.          Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Jaques & Kik BV is beperkt tot vergoeding van directe schade ongeacht de reden voor de aansprakelijkheid. Onder directe schade wordt alleen verstaan: Zaakschade, uitsluitend in de zin van afdeling 3 titel 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek; Redelijke kosten ter voorkoming van zaakschade, voor zover de Klant kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van de Overeenkomst; Redelijkerwijs door de Klant gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van de Overeenkomst; Redelijkerwijs gemaakte kosten die de Klant moet maken om de prestatie van Jaques & Kik BV te laten beantwoorden aan de Overeenkomst. Jaques & Kik BV is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie en alle andere schade die niet valt onder de hiervoor genoemde directe schade. Voor zover Jaques & Kik BV aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van de Dienst. Het recht van de Klant om schadevergoeding te eisen vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden die de schade heeft veroorzaakt.

Artikel 9.          Diversen

Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.